Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2021 r.

Wójt Gminy Krasne przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Krasne: projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2021 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. w dniach od 01 lutego do 22 lutego 2020 r.) elektronicznie na adres: ug_krasne@krasne.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnem, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne (pokój nr 9).

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

 

plik pdf - Projekt porgramu Projekt porgramu
(83.82 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2021-01-11 11:24:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Dorota Podgórska
(2021-01-11)
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2021-01-11 11:27:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2021-01-11 11:29:46)