Krasne: usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie gminy Krasne
Numer ogłoszenia: 263075 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie, tel. 023 6710017, faks 023 6710017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie gminy Krasne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Usługa oświetleniowa. 2. Czynności związane z konserwacją i utrzymaniem w sprawności urządzeń oświetleniowych oraz cykliczność zabiegów. 3. Utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych obejmujących niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne w szczególności: a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterującej, b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, c) przeglądy techniczne opraw, d) wymianę uszkodzonych źródeł światła, e) konserwację metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych, f) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, g) wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników, h) wymianę wyeksploatowanych opraw, i) wymianę wyeksploatowanych tablic i szafek, j) wymianę lub naprawę uszkodzonych odcinków linii napowietrznych i kablowych, k) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, l) podwieszenie zerwanych przewodów, m) wymianę uszkodzonych opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, n) wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów, o) wymianę uszkodzonych wysięgników, tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, p) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, r) dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, s) prowadzenie rejestru zdarzeń. 4. Usuwanie zagrożeń powstałych w skutek awarii której skutki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9, 50.23.21.00-1, 50.23.21.10-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 533695,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę