Krasne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Krasne - zamówienie uzupełniające.
Numer ogłoszenia: 262337 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie, tel. 023 6710017, faks 023 6710017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Krasne - zamówienie uzupełniające..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasne w sposób zapewniający osiągnięcie ustalonych prawem poziomów odzysku, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Na terenie gminy Krasne będzie funkcjonował dualny system segregacji odpadów z podziałem na odpady: suche i mokre. Systemowym odbiorem odpadów objęte są nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w liczbie 776 na których funkcjonuje 822 gospodarstw domowych oraz nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej w ilości 22 szt. Zamówienie obejmuje: 1.wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne . 2.mycie i dezynfekcja oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej 3.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 4.Transport odpadów do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu ciechanowskiego w Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, 5.Zapewnienie mobilnego Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przyjmowanie od mieszkańców i odbieranie odpadów za pomocą mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych: - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, - zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego, - zużytych opon . Uwaga: opony ciągnikowe nie są objęte systemem zbiórki odpadów. 6.Zapewnienie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych za pomocą tego punktu. 7. Odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki z funkcjonujących punktów stacjonarnych w Gminie Krasne. 8.Zapewnienie odbioru odpadów na zgłoszenie bezpośrednio z nieruchomości i za dodatkową opłatą.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126910,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę