Krasne: Dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Zielonej i w Krasnem
Numer ogłoszenia: 152655 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132913 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie, tel. 023 6710017, faks 023 6710017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Zielonej i w Krasnem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją /montażem elementów wyposażenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Zielonej i w Krasnem. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, tablic interaktywnych, kserokopiarek, sprzętu AGD, mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych , armatury sanitarnej i urządzeń do pomieszczeń sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat. Z uwagi na różnorodność asortymentu dostawy zamówienie zostało podzielone na 4 części i zostanie udzielone w 4 częściach. Część I - obejmuje dostawę , rozmieszczenie i montaż sprzętu ITC, RTV, tablic interaktywnych, kserokopiarek dla szkół : A) w Zielonej B) w Krasnem Zakres I części zamówienia szczegółowo określono w SIWZ - Rozdział II Załącznik nr 2.1 (A) i (B) . Część II - obejmuje dostawę , rozmieszczenie i montaż elementów wyposażenia kuchni i łazienek oraz elementów zabezpieczających przed urazami (szkoła w Zielonej) Zakres II części zamówienia szczegółowo określonym w SIWZ - Rozdział II Załącznik nr 2.2 Część III - obejmuje dostawę i rozmieszczenie zabawek i pomocy dydaktycznych (szkoła w Zielonej).Zakres 3 części zamówienia szczegółowo określono SIWZ - Rozdział II Załącznik nr 2.3 Część IV - obejmuje dostawę , rozmieszczenie i montaż mebli (szkoła w Zielonej). Zakres IV części zamówienia szczegółowo określonym w SIWZ - Rozdział II Załącznik nr 2.4 Wykonawca może złożyć ofertę na całe zamówienie lub na wybrane części. Szczegółowy opis elementów wyposażenia, ilość i charakterystykę przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych, które to zestawienia oznaczono jako Załączniki nr 2.1 (A) i(B) ; 2.2; 2.3,2.4 do SIWZ , określające wymagania odpowiednio dla I, II, III, IV części zamówienia. Załączniki te stanowią równocześnie formularze oferty cenowej dla poszczególnych części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych , kompletne, wolne od wad, spełniające wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania potwierdzone znakiem CE ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.16.10.00-8, 37.52.00.00-9, 39.11.30.00-7, 39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7, 32.32.20.00-6, 32.32.00.00-2, 30.21.31.00-6, 30.23.21.30-4, 39.22.00.00-0, 39.22.11.00-8, 44.41.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa wyposażenia kuchni i łazienek oraz elementów zabezpieczających przed urazami (szkoła w Zielonej).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23780,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych (szkoła w Zielonej).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11615,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa i montaż mebli (szkoła w Zielonej).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14095,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ