Krasne: Wybór banku do udzielenia inwestycyjnego kredytu długoterminowego
Numer ogłoszenia: 307293 - 2008; data zamieszczenia: 08.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne , ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie, tel. 023 6710017, faks 023 6710017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku do udzielenia inwestycyjnego kredytu długoterminowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia , zakres i warunki usługi : Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze inwestycyjnego kredytu długoterminowego. Kwota i waluta kredytu: 1.300.000 PLN /jeden milion trzysta tysięcy złotych Okres spłaty kredytu: Od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2012r. ( 36 miesięcy w ratach 3-miesięcznych równych) Okres karencji w spłacie kapitału : 13 miesięcy Okres karencji w spłacie odsetek: bez karencji. Wykorzystanie kredytu: Kredyt zostanie wykorzystany w jednej transzy. Uruchomienie kredytu nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni po podpisaniu umowy. Do celów kalkulacyjnych należy przyjąć datę 27.11.2008r. 1)Oprocentowanie kredytu: Oprocentowanie będzie zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M. Stopa procentowa będzie równa sumie marży banku i stawki bazowej liczonej jako średnia wszystkich notowań WIBOR 3M w miesiącu poprzedzającym termin spłaty odsetek ( Np: Spłata odsetek przypada na dzień 28.06.2010r . Podstawę obliczenia odsetek stanowić będzie średni WIBOR 3M z wszystkich notowań z miesiąca maja 2010 r. ) 2)Marża banku zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 3)Spłata odsetek - W okresie karencji w spłacie kapitału odsetki będą spłacane w okresach 3 miesięcznych , z tym , że pierwsza rata odsetek będzie spłacona w miesiącu marcu 2009r, tj 4 miesiące. ( Do celów kalkulacyjnych przyjąć datę spłaty I raty odsetek 28 marca 2009r.) - W okresie spłaty kapitału odsetki będą spłacane w terminach przypadających na spłatę kapitału i będą liczone od salda kredytu. 1)Prowizja: Prowizja za uruchomienie kredytu będzie pobrana w dniu uruchomienia kredytu. W ofercie prowizja będzie określona w procentach (%) od kwoty kredytu . 2)Zabezpieczenie kredytu: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3)Zdolność kredytowa Zamawiającego: Zamawiający udostępni bankowi dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej ( budżet, sprawozdanie Rb , opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i inne wymagane przez bank) . 4)Inne koszty : Żadne inne koszty obsługi kredytu poza określonymi powyżej (odsetki i prowizja) nie będą przez bank pobierane. Okres obsługi kredytu - 49 miesięcy (13 karencja + 36 spłata).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krasne.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krasne ul. Mickiewicza 23 06-408 Krasne.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krasne (sekretariat) ul. Mickiewicza 23 06-408 Krasne.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..