Krasne: Budowa zbiorczego kolektora ścieków na odcinku Krasne - Krasiniec
Numer ogłoszenia: 196504 - 2008; data zamieszczenia: 21.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie, tel. 023 6710017, fax 023 6710017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiorczego kolektora ścieków na odcinku Krasne - Krasiniec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: - kolektor grawitacyjny z rur z PCV o średnicy nominalnej 200 i 250 mm - 296 m - kolektor tłoczny z rur z PE d=140 mm - 2351 m - przepompownia o średnicy 1500 mm, wysokość 4210 mm z dwoma pompami wirnikowymi i szafą sterowniczą - 1 kpl.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krasne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krasne (sekretariat) Adres: ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztow udziału w postępowaniu. Zamówienie nie jest finansowane ześrodków Unii europejskiej