Krasne: Remont budynku ośrodka zdrowia w Zielonej
Numer ogłoszenia: 141949 - 2007; data zamieszczenia: 14.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie, tel. 023 6710017, fax 023 6710017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku ośrodka zdrowia w Zielonej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , remont pokrycia dachowego papą na lepiku oraz remont części mieszkalnej. Zakres robót. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - remont pokrycia dachowego papą na lepiku - wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w części mieszkalnej - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - wykonanie posadzek z paneli podłogowych - układanie glazury i terakoty - tynki wewnętrzne, - roboty malarskie - biały montaż ( zlewozmywak, wanna, umywalki, baterie)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.25-6, 45.42.11.25-6, 45.42.11.14-6, 45.11.11.00-9, 45.26.14.20-4, 45.41.00.00-4, 45.33.22.00-5, 45.23.24.60-4, 45.31.57.00-3, 45.33.24.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krasne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krasne ul. Mickiewicza 23 06-408 Krasne.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Krasne ul. Mickiewicza 23 06-408 Krasne.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie nie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

7742