☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zawierający:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
2) cel zajęcia pasa drogowego,
3) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
4) planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w punkcie 1, należy załączyć:

1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

3. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w punkcie 1, należy dołączyć dodatkowo:

1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
2) oświadczenie o:

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w punkcie 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Opłaty:

I. Opłata skarbowa:

Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.) za wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie wnosi się opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega natomiast udzielenie pełnomocnictwa, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. w/w opłatę (w wysokości 17 zł) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy Krasne lub na konto bankowe Urzędu Gminy Krasne podane poniżej. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na inne cele, na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

II. Opłata za zajęcia pasa drogowego:

1.Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, jak również w celu zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam, ustalone zostały następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości (stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych) – 1,50 zł,
2) przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szerokości – 4,00 zł,
3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni – 5,00 zł
4) elementów pasa drogowego nie wymienionych w punkcie 1)-3) - za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego w wysokości – 1,00 zł,

2. Za zajęcie pasa drogowego dotyczące umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustalone zostały następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w pasie drogowym:

a) instalacje sanitarne, wodociągowe – 10,00 zł,
b) instalacje co, gazowe – 20,00 zł,
c) elementy kubaturowe jak: studnie, komory itp. – 20,00 zł,
d) kable – 15,00 zł,

2) na drogowym obiekcie inżynierskim – 80,00 zł


Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

3. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dot. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam, ustalone zostały następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,50 zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł,
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe /koperty/ z wyjątkiem strefy płatnego parkowania – 1,00 zł,
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe – 1,00 zł,
5) za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy w wysokości za 1 m² powierzchni reklamy – 2,00 zł.

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Opłatę należy wpłacić na rachunku Urzędu Gminy Krasne:
Bank Spółdzielczy w Przasnyszu O/Krasne nr konta: nr 36 8924 0007 0030 0156 2003 0001

Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w kasie Urzędu Gminy Krasne

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Krasne,  ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Krasne w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Insp. ds. rolnictwa i drogownictwa.
tel. 023 6710433

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 100 z późn. zm.),
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264)
  5. Uchwała Rady Gminy Krasne Nr III/22/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 5550).

Załączniki:

Wytworzył:
Dorota Podgórska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sztukert Sylweriusz
(2020-03-30 09:10:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 10883885