☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Funkcję Skarbnika sprawuje mgr Paweł Gutowski

Do zadań Skarbnika Gminy - należy:

 1. Wykonanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 2. Opracowanie projektu budżetu oraz projektów uchwał w sprawach uchwalania budżetu.
 3. Przekazywanie pracownikom Urzędu wytycznych do opracowywania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.
 4. Prowadzenie nadzoru i kontroli w sprawach finansowych,
 5. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego poprzez kontrolę ze wskazaniem działania w zakresie tej ochrony,
 6. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne i informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,
 7. Nadzorowanie rozliczenia z sołtysami,
 8. Nadzorowanie zarządzania mieniem sołeckim,
 9. Realizowanie ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej oraz innych związanych z gospodarką finansową Gminy,
 10. Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową i właściwym Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 12. Wykonywanie i nadzorowanie realizacji budżetu:
 • opracowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
 • realizacja zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowanie działań zmierzających do prawidłowej realizacji budżetu,
 • dokonywanie okresowych ocen wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
 • dokonywanie bieżącej analizy budżetu i informowanie Wójta o jej wynikach,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
 • opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu,
Wytworzył:
Agnieszka Żark
(2003-05-16)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sztukert Sylweriusz
(2014-03-11 13:17:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 10883885