☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Wójt

Funkcję Wójta sprawuje mgr Michał Szczepański.

Wójt jest Kierownikiem Urzędu.

Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Wójta należy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 • przygotowanie projektu budżetu Gminy;
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Gminy;
 • nadzorowanie realizacji budżetu Gminy;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy;
 • przygotowanie projektów i określenie sposobu wykonania uchwal rady Gminy;
 • wydawanie przepisów porządkowych w przypadku nie cierpiącym zwłoki;
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe;
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
 • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • występowanie do Rady Gminy z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy;
 • udzielanie odpowiedzi na interpretacje i zapytania radnych;
 • podejmowanie działań warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę działań poszczególnych stanowisk Urzędu, w tym sprawne i terminowe załatwianie spraw mieszkańców;
 • przyjmowanie oświadczeń ustnych ostatniej woli spadkobierców;
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady.
Wytworzył:
Agnieszka Żark
(2003-05-16)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sztukert Sylweriusz
(2011-06-16 14:28:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 10883885