☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększenia aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Krasne w 2021 roku

Wójt Gminy Krasne, na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększenia aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Krasne w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego, na terenie Gminy Krasne na rzecz mieszkańców Gminy Krasne oraz zaprasza do składania ofert.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Konkurs obejmuje zadania w zakresie   zwiększenia aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Krasne w 2021.
 2. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
 3. Celem zadania aktywizacja lokalnej społeczności w różnych formach oraz promowanie idei wzajemnej współpracy oraz współuczestnictwa w życiu społecznym Gminy Krasne.
 4. Oczekiwane rezultaty zadania:
 1. Liczba osób zaktywizowanych.
 2. Liczba osób lub podmiotów, które podejmą wspólne działania.
 1. Wysokość środków na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększenia aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Krasne w 2021 - w roku 2021 na ten cel przeznaczono i zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 2. Wysokość środków planowanych na realizację zadania zleconego w ramach otwartego konkursu może ulec zmianie.
 3. Możliwe sposoby monitorowania rezultatu: listy obecności, fotorelacja.
 1. Termin realizacji zadania publicznego

Rozpoczęcie realizacji zadania publicznego - najwcześniej od 19 sierpnia 2021 roku

Zakończenie realizacji zadania publicznego - najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące warunki:
 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Krasne;
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 3. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę.

Podmiot ubiegający się o realizację zadania zleconego w roku 2021, winien złożyć ofertę wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. poz. 2057). Formularz oferty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy pod ogłoszeniem.

Oferty złożone w terminie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych, polegających na uzupełnieniu braku podpisów, błędów rachunkowych, itp. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 1. Wójt przyznaje dotację w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym, zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Może ona być niższa i w takim przypadku oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji lub wycofania oferty. Oferent będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy m.in. aktualizacji harmonogramu realizacji zadania, kalkulacji przewidywanych kosztów, opisu zakładanych rezultatów w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa pomiędzy Wójtem Gminy Krasne a oferentami wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Krasne może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż zaktualizowany zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 1. Przyznana dotacja może być wydana wyłącznie na cele związane z realizowanym zadaniem i na potrzeby osób, do których jest ono adresowane.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadań publicznych liczony jest od dnia zawarcia umowy.
 3. Przyznane środki finansowe podlegać będą rozliczeniu rocznemu na podstawie sprawozdania końcowego, sporządzonego z wykorzystaniem druku sprawozdania, określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 1. Koszty realizacji zadania
 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:
 1. niezbędne do realizacji zadania publicznego;
 2. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione;
 3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
 4. odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi,
 5. ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji,
 6. zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kosztów realizacji zadania publicznego.
 1. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:
 1. koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu w tym m.in. materiały do prowadzenia zajęć, wynajem pomieszczeń przejazd beneficjentów, zakwaterowanie beneficjentów, wyżywienie beneficjentów, bilety wstępu, nagrody rzeczowe dla beneficjentów, itp.;
 2. wynagrodzenia kadry realizującej zadanie;
 3. koszty działań promocyjno-informacyjnych (promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, itp.);
 4. koszty administracyjne związane z realizacją zadania (koordynator, obsługa administracyjno-biurowa, księgowość, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, itp.) - dopuszczalny poziom pokrycia kosztów administracyjnych z dotacji wynosi do 10 %;

 

 1. W ramach wydatków na obsługę księgową można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych związanych z realizacją zadania.
 2. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie realizacji zadania.

Przesunięcie uznane zostanie za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrośnie o więcej niż 10 %. Przesunięcia powyżej 10 % wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

Dopuszcza się dokonywanie dowolnego zmniejszenia pozycji kosztów wynikającego z przesunięć, pod warunkiem, że nie wpłynie znacząco na zrealizowanie zaplanowanego działania.

 1. Zakup sprzętu musi być niezbędny do realizacji zadania, co należy odpowiednio uzasadnić w treści oferty oraz wyszczególnić jaki sprzęt będzie zakupiony.
 2. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:
 1. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania;
 2. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa nie związana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, CO itp.);
 3. remonty i adaptacje pomieszczeń;
 4. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów;
 5. nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;
 6. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 7. nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanym zadaniem publicznym;
 8. koszty najmu obiektów sportowych udostępnionych przez Gminę
 1. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2021 roku, do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Krasnem, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, lub która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnym opisem.

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

 1. nazwę oferenta i jego adres,
 2. rodzaj zadania (pełna nazwa z ogłoszenia konkursowego „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie
  zwiększenia aktywizacji społecznej mieszkańców w Gminie Krasne w 2021 roku”).
 1. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert
 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 19 sierpnia 2021 roku.
 2. Wyboru dokona Wójt Gminy Krasne w formie zarządzenia po uprzednim zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Krasne.
 3. Oferty spełniające warunki formalne zostają przekazane komisji konkursowej do oceny pod względem merytorycznym.
 4. W przypadku uchybień formalnych wzywa się podmiot składający ofertę do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 5. Kryteria oceny formalnej:
 1. oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu;
 2. formularz oferty wypełniony jest czytelnie i kompletnie;
 3. oferta jest zgodna z założeniami konkursu;
 4. oferta jest złożona na właściwym formularzu;
 5. oferta została złożona przez podmiot uprawniony;
 6. oferta jest podpisana przez upoważnione osoby;
 7. załączono aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione reprezentujące podmiot;
 8. termin realizacji zadania jest zgodny z wymogami podanymi w ogłoszeniu o konkursie;
 9. kalkulacja kosztów nie zawiera błędów rachunkowych;
 10. zakreślenie lub wykreślenie oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty;
 11. prowadzenie przez organizację działalności w dziedzinie objętej konkursem;
 12. oferta nie zawiera innych błędów formalnych.
 1. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty spełniające wymogi formalne.
 2. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta;
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie;
 4. w przypadku wsparcia realizacji zadania, uwzględnienie planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;
 5. uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
 6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Krasne jest Wójt Gminy w Krasnem, ul. Adama Mickiewicza 23 , 06-408 Krasne, nr tel. 23 671 00 17, adres e-mail: ug_krasne@krasne.pl
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: rodoanka@gmail.com  w przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Gminy są przetwarzane prawidłowo;
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków Administratora Danych Osobowych związanych z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w przypadku udzielenia realizacji zadania publicznego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy;
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 5. odbiorcami danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty,

które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Administratora;

 1. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 2. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 3. w przypadku danych osobowych przysługuje:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) - w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem;
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz realizacji zadań publicznych przez podmioty składające ofertę. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie ofert;

Dokumenty do pobrania:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oferta realizacji zadania - wzór 1
(220 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:21:40)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oferta realizacji zadania - wzór 2
(248 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Oferta realizacji zadania - wzór 3
(133 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:21:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wzór umowy
(109 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Sprawozdanie z wykonania zadania - wzór 1
(179 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Sprawozdanie z wykonania zadania - wzór 2
(223 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:21:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Sprawozdanie z wykonania zadania - wzór 3
(102 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:21:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 53/2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Krasne w 2021 roku
(41 KB)
Wytworzył:
Michał Szczepański Wójt
(2021-08-17)
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2021-09-07 08:02:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Sylweriusz Sztukert
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:10:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sztukert Sylweriusz
(2021-07-21 13:12:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 10883885