☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Gminy Krasne, na błękitnej tarczy, czarny kruk ze złotym pierścieniem w dziobie, stojący na złotym krzyżu, wspartym na srebrnej podkowie.

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje

Zasady i tryb składania petycji

 1. Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
 2. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 3. Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.
 4. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 5. Petycja powinna zawierać:
  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Gminy Krasne, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w interesie którego petycja jest wnoszona.
 7. Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera:
  • oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję
  • miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji.
 8. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do wniesionej petycji należy dołączyć zgodę wyrażoną przez podmiot trzeci na złożenie petycji w jego interesie.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu petycji na stronie internetowej zamieszcza się jej skan, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
 10. Informacja na stronie jest na bieżąco aktualizowana  o  dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
 11. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronach internetowych podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam skanu petycji.
 12. Petycja w sprawie już rozpatrzonej nie zawierająca nowych faktów lub dowodów może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia.
 13. O pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia należy niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję, z równoczesnym przekazaniem informacji o sposobie załatwienia już zgłoszonej petycji.
 14. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane będą przez różnych nadawców dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy (petycja wielokrotna), petycje te rozpatruje się łącznie.
 15. W przypadku petycji wielokrotnych ogłasza się na stronie internetowej okres oczekiwania na dalsze petycje. Okres ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 16. Sposób załatwienia petycji wielokrotnej ogłasza się wyłącznie na stronie internetowej.
 17. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Forma składania petycji

 1. Petycje mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej:
   • za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Urząd Gminy Krasne, ul. A. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne,
   • osobiście w siedzibie urzędu: sekretariat, pokój Nr 2,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wysyłając:
   • pocztą elektroniczną na adres: ug_krasne@krasne.pl,
   • za pośrednictwem platformy www.epuap.gov.pl /y76eiw33jk/skrytka
   • faksem nr 236710017
 2. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 3. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Opłaty

Petycje nie podlegają opłacie.

Termin rozpatrzenia petycji

 1. Petycja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu wcześniej wyznaczonego.
 3. W przypadku gdy Wójt nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji przekazuje ją niezwłocznie właściwemu podmiotowi, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego petycję.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach     
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   
Wytworzył:
Sylweriusz Sztukert
(2019-12-09)
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2019-12-09 15:14:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2019-12-09 15:23:13)
 
 
liczba odwiedzin: 4532267

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X