☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Gminy Krasne, na błękitnej tarczy, czarny kruk ze złotym pierścieniem w dziobie, stojący na złotym krzyżu, wspartym na srebrnej podkowie.

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rok 2003

 1. Uchwała Nr V/14/2003 z dnia 25.06.2003 r. w sprawie zaliczenia do kat. dróg gminnych odcinek drogi nr 07503 Wróblewo - Krasne odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 07502 Wola Wierzbowska - Krasne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 07503 (odcinek przebiegający przez las nr działki 337 w miejscowości Wężewo) (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 199 z dnia 24.07.2003 r. poz. 5098).
 2. Uchwała Nr V/15/2003 z dnia 25.06.2003 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 199 z dnia 24.07.2003 r. poz. 5099).
 3. Uchwała Nr IX/37/2003 z dnia 09.12.2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 313 z dnia 17.12.2003 r. poz. 9388).

Rok 2004

 1. Uchwała Nr II/9/2004 z dnia 25.03.2004 r. w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116 z dnia 17.05.2004 r. poz. 2864).
 2. Uchwała Nr VII/25/2004 z dnia 09.09.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2003 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zaliczenia do kat. dróg gminnych odcinek drogi nr 07503 Wróblewo - Krasne odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 07502 Wola Wierzbowska - Krasne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 07503 (odcinek przebiegający przez las nr działki 337 w miejscowości Wężewo) (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 256 z dnia 12.10.2004 r. poz. 6931).

Rok 2005

 1. Uchwała Nr IV/15/2005 z dnia 08.06.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179 z dnia 03.08.2005 r. poz. 5711).

Rok 2006

 1. Uchwała Nr I/4/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105 z dnia 07.06.2006 r. poz. 3483).
 2. Uchwała Nr I/5/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105 z dnia 07.06.2006 r. poz. 3484).

Rok 2007

 1. Uchwała Nr III/14/2007 z dnia 25.04.2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 110 z dnia 15.06.2007 r. poz. 2791).

Rok 2008

 1. Uchwała Nr III/8/2008 z dnia 29.04.2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136 z dnia 10.08.2008 r. poz. 4825).
 2. Uchwała Nr XI/34/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 207 z dnia 02.12.2008 r. poz. 8171).

Rok 2009

 1. Uchwała Nr VIII/32/2009 z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne w obrębie geodezyjnym Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 1 z dnia 02.01.2010 r. poz. 21).

Rok 2010

 1. Uchwała Nr VI/23/2010 z dnia 02.08.2010 r. w sprawie określenia Statutów Sołectw Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 11, Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 14, Załącznik Nr 15, Załącznik Nr 16, Załącznik Nr 17, Załącznik Nr 18, Załącznik Nr 19, Załącznik Nr 20, Załącznik Nr 21, Załącznik Nr 22, Załącznik Nr 23, Załącznik Nr 24, Załącznik Nr 25, Załącznik 26. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 182 z dnia 26.10.2010 r. poz.4823).
 2. Uchwała Nr VII/24/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213 z dnia 20.12.2010 r. poz. 7159).
 3. Uchwała Nr VIII/28/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204 z dnia 09.12.2010 r. poz.6216).

Rok 2011

 1. Uchwała Nr III/19/2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136 z dnia 30.07.2011 r. poz. 4348).
 2. Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 163 z dnia 07.09.2011 r. poz. 5136).
 3. Uchwała Nr VIII/44/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krasne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.01.2012 r. poz. 187).

Rok 2012

 1. Uchwała Nr II/9/2012 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Krasne i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 18.04.2012 r. poz. 3468).
 2. Uchwała Nr III/17/2012 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milewie-Szwejkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31.05.2012 r. poz. 4480).
 3. Uchwała Nr VI/29/2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie podziału gminy Krasne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25.10.2012 r. poz. 7083).
 4. Uchwała Nr X/51/2012 z dnia 18.12.2012 r.  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10.01.2013 r. poz. 263).
 5. Uchwała Nr X/52/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10.01.2013 r. poz. 264).

Rok 2013

 1. Uchwała Nr I/4/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie podziału gminy Krasne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 21.03.2013 r. poz. 3516).

Rok 2014

 1. Uchwała Nr V/24/2014 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Maz. z 23.06.2014 r. poz. 6099).
 2. Uchwała Nr VI/31/2014 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Milewie-Szwejkach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.07.2014 r. poz. 7112).

Rok 2015

 1. Uchwała Nr III/8/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.05.2015 r. poz. 4205).
 2. Uchwała Nr III/9/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.05.2015 r. poz. 4206).
 3. Uchwała Nr X/48/2015 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.11.2015 r. poz. 9106).
 4. Uchwała Nr X/49/2015 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.11.2015 r. poz. 9107).
 5. Uchwała Nr XII/65/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 08.12.2015 r. poz. 10224)
 6. Uchwała Nr XIII/67/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 12.12.2015 r. poz. 10985)

Rok 2016

 1. Uchwała Nr VI/32/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 03.08.2016 r. poz. 7283).
 2. Uchwała Nr IX/46/2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkujących na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.11.2016 r. poz. 10027).
 3. Uchwała Nr IX/47/2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krasne instrumentem płatniczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.11.2016 r. poz. 10028).
 4. Uchwała Nr X/56/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.12.2016 r. poz. 10595).
 5. Uchwała Nr X/61/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.12.2016 r. poz. 10597).

Rok 2017

 1. Uchwała Nr IV/27/2017 z dnia 18.06.2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, pieczęci, łańcuchów Wójta Gminy Krasne i Przewodniczącego Rady Gminy w Krasnem, oraz regulaminu używania symboli (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.06.2017 r. poz. 5579).
 2. Uchwała Nr VI/34/2017 z 30.08.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne
   

Rok 2018

 1. Uchwała Nr VI/34/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 07.09.2018 r. poz. 8549).
 2. Uchwała Nr VIII/43/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25.10.2018 r. poz. 10086).

Rok 2019

 1. Uchwała Nr I/2/2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.02.2019 r. poz. 2629).
 2. Uchwała Nr I/3/2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.02.2019 r. poz. 2630).
 3. Uchwała Nr I/4/2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.02.2019 r. poz. 2631).
 4. Uchwała Nr I/5/2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Krasne w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.02.2019 r. poz. 2632).
 5. Uchwała Nr I/6/2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie zmiany stawki jednej godziny usług opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.02.2019 r. poz. 2633).
 6. Uchwała Nr II/12/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.04.2019 r. poz. 4470).
 7. Uchwała Nr II/14/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.04.2019 r. poz. 4471).
 8. Uchwała Nr III/18/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie określenia zasad wydatków poniesionych przez Gminę Krasne za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11.06.2019 r. poz. 7254).
 9. Uchwała Nr III/19/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/2010 Rady Gminy Krasne z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia Statutów Sołectw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11.06.2019 r. poz. 7255).
 10. Uchwała Nr V/33/2019 z dnia 12.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.08.2019 r. poz. 9881).
 11. Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 12.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne od 1 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.08.2019 r. poz. 9882).
 12. Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 07.10.2019 r. poz. 11566).
 13. Uchwała Nr VI/40/2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze (Dz. Urz. Woj. Maz. z 07.10.2019 r. poz. 11567).
 14. Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia 30.09.2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne nr VI/34/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne zmienioną uchwałą nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 07.10.2019 r. poz. 11568).
 15. Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 21.11.2019 r. poz. 13277).
 16. Uchwała Nr VIII/54/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.12.2019 r. poz. 14260).
 17. Uchwała Nr VIII/55/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.12.2019 r. poz. 14261).
 18. Uchwała Nr IX/57/2019 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasne na rok szkolny 2019/2020 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 07.01.2020 r. poz. 110).

Rok 2020

 1. Uchwała Nr II/8/2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem (Dz. Urz. Woj. Maz. z 13.03.2020 r. poz. 3282).
 2. Uchwała Nr II/9/2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 13.03.2020 r. poz. 3283).
 3. Uchwała Nr II/10/2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 13.03.2020 r. poz. 3284).
 4. Uchwała Nr II/11/2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11.03.2020 r. poz. 3080).
 5. Uchwała Nr II/12/2020 z dnia 04.03.2020 r. sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11.03.2020 r. poz. 3081).
 6. Uchwała Nr II/13/2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11.03.2020 r. poz. 3082).
 7. Uchwała Nr II/14/2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11.03.2020 r. poz. 3083).
 8.  
Wytworzył:
Agnieszka Żark
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2012-04-13 08:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2020-04-17 10:26:14)
 
 
liczba odwiedzin: 4532129

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X