Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasne na 2019 rok oraz spłatę przypadających na 2019 rok zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów