☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Krasne

Poniedziałek 25.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020 - 2023

Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020 - 2023

Powołując się na przepisy art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Krasne o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencje 2020-2023 w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w liczbie 1 ławnika.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

zgodnie z art. 159 § 1 cyt. ustawy ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 stycznia 2020 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się nastepujace dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Rada Gminy Krasne będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Krasne, ul. A.Mickiewicza 23, - pokoju Nr 4

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. - poniedziałek – piątek w godz. 7:30 - 15:30 w Urzędzie Gminy w Krasnem, ul. A. Mickiewicza 23  pokój Nr 3

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 31 stycznia 2020  r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa.

Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 

plik docx - Karta zgłoszenie kandydata na ławnika Karta zgłoszenie kandydata na ławnika
(18.17 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2020-01-02 12:10:18)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Lista obywateli zgłaszających Lista obywateli zgłaszających
(68 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2020-01-02 12:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Oświadczenie - przestępstwo Oświadczenie - przestępstwo
(25 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2020-01-02 12:10:21)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Oświadczenie - władza rodzicielska Oświadczenie - władza rodzicielska
(25 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2020-01-02 12:10:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Agnieszka Żark
(2020-01-02)
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2020-01-02 11:15:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2020-01-02 12:08:04)
 
 
ilość odwiedzin: 3772041

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X