☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb Krasne

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasne

Wójt Gminy Krasne informuje, że na zlecenie Gminy Krasne został opracowany projekt dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasne” (PGN).

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasne (zwany również PGN) jest dokumentem strategicznym, który w głównej mierze koncentruje się na tworzeniu warunków do podniesienia efektywności energetycznej m.in. przyszłych działań inwestycyjnych oraz organizacyjnych (informacyjnych), zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) ze źródeł położonych w obrębie terytorialnym gminy Krasne.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów gospodarki niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. Dokument jest zgodny z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. W głównych założeniach PGN przyczynić się powinien do spełnienia obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie o efektywności energetycznej. Podstawą opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasne jest Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasne.

PGN współfinansowany jest ze środków pozyskanych przez gminę w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 r. z Programu "Plany Gospodarki Niskoemisyjnej" (działania zgodne z pkt. 3.1. i 3.2. listy przedsięwzięć priorytetowych). Poziom dofinansowania PGN wynosił 75 % (tj. 32.287,00 zł).

Posiadanie przez gminę Planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwi skuteczne aplikowanie o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. PGN będzie podstawą udzielania wsparcia dla działań realizowanych w ramach priorytetów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Gmina Krasne przystąpiła do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu w ramach, której Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu przed jego przyjęciem.

Projekt dokumentu został zamieszczony na stronie internetowej www.krasne.pl oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krasne ul. Adama Mickiewicza 23, pokój nr 6.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej siedzibie Urzędu Gminy w Krasne ul. Adama Mickiewicza 23, pokój nr 6 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug_krasne@krasne.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem w terminie do dnia 27 listopada 2015 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

plik pdf - Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasne Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasne
(848.86 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2015-11-17 14:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:

plik docx - Formularz zgłaszania uwag i wniosków Formularz zgłaszania uwag i wniosków
(12.11 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2015-11-17 14:32:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2015-11-17 14:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2015-11-17 14:37:05)
 
 
liczba odwiedzin: 4120728

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X