☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb Krasne

Sobota 10.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. W przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek, oświadczenie, formularz informacji, oraz:
 • kopia dokumentu potwierdzająca, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłata:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Krasne w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

O zawarciu umowy o pracę z pracownikiem młodocianym, zamieszkałym na terenie Gminy Krasne, pracodawca powiadamia Wójta Gminy Krasne.

Załączniki:

plik pdf - Wzór wniosku Wzór wniosku
(70.1 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2012-10-10 11:18:59)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Wzór wniosku Wzór wniosku
(22 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2012-10-10 11:18:49)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Oświadczenie de minimis Oświadczenie de minimis
(76.2 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2012-10-10 11:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Oświadczenie de minimis Oświadczenie de minimis
(11 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2012-10-10 11:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Formularz informacji Formularz informacji
(154.31 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2016-01-26 09:05:02)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
(28.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2016-01-26 09:07:11)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
(30 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2016-01-26 09:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Jolanta Cieślak
(2012-10-16)
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2012-10-16 11:27:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2019-03-12 14:58:45)
 
 
liczba odwiedzin: 4356093

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X