☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Krasne

Sobota 28.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rok 2003

 1. Uchwała Nr V/14/2003 z dnia 25.06.2003 r. w sprawie zaliczenia do kat. dróg gminnych odcinek drogi nr 07503 Wróblewo - Krasne odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 07502 Wola Wierzbowska - Krasne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 07503 (odcinek przebiegający przez las nr działki 337 w miejscowości Wężewo) (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 199 z dnia 24.07.2003 r. poz. 5098).
 2. Uchwała Nr V/15/2003 z dnia 25.06.2003 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 199 z dnia 24.07.2003 r. poz. 5099).
 3. Uchwała Nr IX/37/2003 z dnia 09.12.2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 313 z dnia 17.12.2003 r. poz. 9388).

Rok 2004

 1. Uchwała Nr II/9/2004 z dnia 25.03.2004 r. w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116 z dnia 17.05.2004 r. poz. 2864).
 2. Uchwała Nr VII/25/2004 z dnia 09.09.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2003 Rady Gminy w Krasnem z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zaliczenia do kat. dróg gminnych odcinek drogi nr 07503 Wróblewo - Krasne odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 07502 Wola Wierzbowska - Krasne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 07503 (odcinek przebiegający przez las nr działki 337 w miejscowości Wężewo) (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 256 z dnia 12.10.2004 r. poz. 6931).

Rok 2005

 1. Uchwała Nr I/5/2005 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Krasnem (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 115 z dnia 21.05.2005 r. poz. 3398).
 2. Uchwała Nr IV/15/2005 z dnia 08.06.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179 z dnia 03.08.2005 r. poz. 5711).

Rok 2006

 1. Uchwała Nr I/4/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105 z dnia 07.06.2006 r. poz. 3483).
 2. Uchwała Nr I/5/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105 z dnia 07.06.2006 r. poz. 3484).

Rok 2007

 1. Uchwała Nr III/14/2007 z dnia 25.04.2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 110 z dnia 15.06.2007 r. poz. 2791).

Rok 2008

 1. Uchwała Nr III/8/2008 z dnia 29.04.2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136 z dnia 10.08.2008 r. poz. 4825).
 2. Uchwała Nr XI/34/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 207 z dnia 02.12.2008 r. poz. 8171).

Rok 2009

 1. Uchwała Nr I/5/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64 z dnia 06.05.2009 r. poz. 1747).
 2. Uchwała Nr VIII/32/2009 z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne w obrębie geodezyjnym Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 1 z dnia 02.01.2010 r. poz. 21).

Rok 2010

 1. Uchwała Nr VI/23/2010 z dnia 02.08.2010 r. w sprawie określenia Statutów Sołectw Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 11, Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 14, Załącznik Nr 15, Załącznik Nr 16, Załącznik Nr 17, Załącznik Nr 18, Załącznik Nr 19, Załącznik Nr 20, Załącznik Nr 21, Załącznik Nr 22, Załącznik Nr 23, Załącznik Nr 24, Załącznik Nr 25, Załącznik 26. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 182 z dnia 26.10.2010 r. poz.4823).
 2. Uchwała Nr VII/24/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213 z dnia 20.12.2010 r. poz. 7159).
 3. Uchwała Nr VIII/28/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204 z dnia 09.12.2010 r. poz.6216).

Rok 2011

 1. Uchwała Nr III/19/2011 z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136 z dnia 30.07.2011 r. poz. 4348).
 2. Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 163 z dnia 07.09.2011 r. poz. 5136).
 3. Uchwała Nr VIII/44/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krasne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.01.2012 r. poz. 187).

Rok 2012

 1. Uchwała Nr II/9/2012 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Krasne i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 18.04.2012 r. poz. 3468).
 2. Uchwała Nr III/17/2012 z dnia 22.05.2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milewie-Szwejkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31.05.2012 r. poz. 4480).
 3. Uchwała Nr IV/23/2012 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasne oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 18.07.2012 r. poz. 5421).
 4. Uchwała Nr V/27/2012 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Milewie-Szwejkach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem (Dz. Urz. Woj. Maz. z 02.10.2012 r. poz. 6630).
 5. Uchwała Nr VI/29/2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie podziału gminy Krasne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25.10.2012 r. poz. 7083).
 6. Uchwała Nr X/51/2012 z dnia 18.12.2012 r.  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10.01.2013 r. poz. 263).
 7. Uchwała Nr X/52/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 10.01.2013 r. poz. 264).

Rok 2013

 1. Uchwała Nr I/4/2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie podziału gminy Krasne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 21.03.2013 r. poz. 3516).

Rok 2014

 1. Uchwała Nr V/24/2014 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Maz. z 23.06.2014 r. poz. 6099).
 2. Uchwała Nr VI/31/2014 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Milewie-Szwejkach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.07.2014 r. poz. 7112).

Rok 2015

 1. Uchwała Nr III/8/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.05.2015 r. poz. 4205).
 2. Uchwała Nr III/9/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.05.2015 r. poz. 4206).
 3. Uchwała Nr X/48/2015 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.11.2015 r. poz. 9106).
 4. Uchwała Nr X/49/2015 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.11.2015 r. poz. 9107).
 5. Uchwała Nr XII/65/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 08.12.2015 r. poz. 10224)
 6. Uchwała Nr XIII/67/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 12.12.2015 r. poz. 10985)
 7. Uchwała Nr XIII/69/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 12.12.2015 r. poz. 10987)

Rok 2016

 1. Uchwała Nr VI/28/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 03.08.2016 r. poz. 7279).
 2. Uchwała Nr VI/29/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 03.08.2016 r. poz. 7280).
 3. Uchwała Nr VI/30/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 03.08.2016 r. poz. 7281).
 4. Uchwała Nr VI/31/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 03.08.2016 r. poz. 7282).
 5. Uchwała Nr VI/32/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 03.08.2016 r. poz. 7283).
 6. Uchwała Nr IX/46/2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkujących na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.11.2016 r. poz. 10027).
 7. Uchwała Nr IX/47/2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krasne instrumentem płatniczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.11.2016 r. poz. 10028).
 8. Uchwała Nr X/56/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.12.2016 r. poz. 10595).
 9. Uchwała Nr X/61/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.12.2016 r. poz. 10597).
 10. Uchwała Nr X/63/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 05.12.2016 r. poz. 10599).

Rok 2017

 1. Uchwała Nr III/22/2017 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Maz. z 23.06.2017 r. poz. 5550).
 2. Uchwała Nr IV/27/2017 z dni a18.06.2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, pieczęci, łańcuchów Wójta Gminy Krasne i Przewodniczącego Rady Gminy w Krasnem, oraz regulaminu używania symboli (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.06.2017 r. poz. 5579).
 3. Uchwała Nr IX/54/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z

Rok 2018

 1. Uchwała Nr VI/34/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 07.09.2018 r. poz. 8549).
 2. Uchwała Nr VIII/43/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasne (Dz. U. Woj. Maz. z 25.10.2018 r. poz. 10086).

Rok 2019

 1. Uchwała Nr I/9/2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. U. Woj. Maz. z 27.02.2019 r. poz. 2634).
Wytworzył:
Agnieszka Żark
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2012-04-13 08:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2019-03-14 13:45:57)
 
 
ilość odwiedzin: 3591543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X